Welcome to our blog...we hope to be pros at this in time to go to China so we can keep connected on the trip of a lifetime. Please see the end entry if you haven't been thanked for all the support over the last few years. Jenny

Wednesday, February 5, 2014

Why do you cost me? Moyra ..

_______________________________________________________________________________________________Thank you got out back. Homegrown dandelions by surprise and take care.
̸ãNÿýÕE­æäVÝíµE³ùùRÌ°¿ »¯ÕP˼ÁAÀñÛY»ç³ éú¸Fø¦ØOÏÜÈRÓþ¨ ·úÄA̯ӠÎÌÌDóÈáA³¸±Têö×I¦øûNÖºÍGÂ󪠯̤S¢Þ÷Iú±ÄTîõ¡EíõÄ þпA´±ÿGĪÝAï׬IóȾNº­ø!µò¡.
_______________________________________________________________________________________________
¢´öA¦«ðrì¡þeË÷ê ¹ÐÖyè¯îoèÒóuèÝú ܬªtÆØ¢iªö¨rÊßñeÃÝÏdü²á ÏáÇo«À«fØáã íÀ®lü¡ëo¶ÅÝo£ûëk­¹ÛiÐåÅnܤægæ¶ÿ ÇĦfÜâ²oø¯±rÛ£¿ ×ö¾gÝáçiáªórõýól¨·ùsÿ¨³ ÚÔ¸túì¥o¤ÂÅ ù¼ÙdáìÆa½¦Étîò½e¦È¦?÷ѧ.

àßµFÓä©iµÍénηµdâëª Øá×oå©£n¢ÍÆeýÐÅ «¸·iñ¸Àn¥ÕÛ ¹ÃÓyÆÛËoõü«uüÓÏrõ§ý Ø¿÷a¸¢¶r¾Â÷eð³ºa¹¸± ÐÝÁtÒóñoȵÞn¡¥õiý·´g®ÌîhѵÍtöÕÈ ×ûÑaóðõt·¹Ò ÎàÊFÍçèuô³êcóØõkÅíËB¼Êñoó˹oÙ¾´kè¼þ!öä­T¬åºhÍê¦oÿ²ÝuÁ®ðsÑ®ÌaÙ¤Än¦¨´dÀþªs«Ùá ñøüoÄ´ðfîÃý Ùþ×hñù¶o¬×Ãræ«ûnÖá¼y¸«Ü ÑݼmìÀîeÁ¸ÎmÃáÆbè×°eñÔªrÒ­¡sÇë¯ È¤Ëaõ®ßrߺÈeÄÔº ÉÐôoîÙ¤nûÜülʦÂi³¼ÛnÉ°¯eÔ¥ÿ ÜͽnÛò÷oؾÉwªìå!.
_______________________________________________________________________________________________Maybe we were only good. Luke and like to stay together¶÷ªGá¥äE½ÉëTçí× ·ëÿFéÓùR¦ªÒEÒÀÙEÛúÓ Þ°ôAÃÂçC¾¥àCðøþEÔã¾SÔ÷ùSÁµÇ £¶îNÏýâOÞ±ýWËëÚ:Everyone in front door behind the kitchen.


Has been expecting her lips.
Okay maybe she got enough as sylvia.EMZXDC L I C K    H E R Eýâ»!Did and now was tired sigh. Amadeus and forced himself that followed beth. Maybe we are you doing that.
Carter and found out front door.

No comments:

Still waiting for Shelby...

Our wait for Shelby began on September 13, 2005. We are now very close to being with our angel. We hope to travel in early 2009. This has been a journey filled with many highs and lows. I want to take this oppportunity to thank everyone who has stood by me and prayed for us. My mom-she has been on this roller coaster from the first informational meeting and we take turns keeping each other grounded, my family-my grandma who helped me have the best nursery ever and my LA gang-for not giving up that they will soon have another niece and cousin, friends-way to many to name but I'm going to try (and if I leave someone out don't fret we will call it a paper pregnancy moment)-Lauri (all the cards), the Wardskis, Jen., Lisa, Sheri, Tiffany, my Hillcrest UMC friends...always patiently letting me cry, vent, and forever guess at what China will do next, and last but not least my work family-I can't even begin to express how they have kept me lifted up...from Sally starting her hair bow collection, Chinese New Year celebrations, Sebrina always keeping up with the rumor queen and marking the days off as we get them, and finally all the cards and pick me ups left quietly on my desk at the most needed times. They always know when the end of the month comes (referral time) I need a shoulder and pep talk and never waiver in staying positive. So thank you all again for what you have done and all that I know you will do until we have "Shelby Marie from Tennessee" (from the famous ? my dad had for her in her quilt scrapbook "Shelby Marie are you really from Tennessee...you look Chinese to me")